ARTSAN TEKSTİL TRANSFER KAĞITLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız
kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in
5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize
iletebilirsiniz.

BAŞVURU
YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK
ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK

BİLGİ

1. Yazılı Olarak
Başvuru

Islak imzalı şahsen
başvuru veya Noter
vasıtasıyla

Üniversite Mah. Bağlariçi
Cad. No:16 Avcılar /
İSTANBUL

Zarfın/tebligatın üzerine
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.

2. Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi
ile

E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

artsantekstil@hs01.kep.tr

3. Sistemimizde
Bulunan Elektronik
Posta Adresi ile
Başvuru

Şirketimizin
sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik
posta adresiniz
kullanılmak suretiyle

kvkk@artsantransfer.com E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız
ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz
Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası /
Diğer Ülke Vatandaşları için
Pasaport Numarası veya
Kimlik Numarası

:

Tebligata Esas Yerleşim Yeri
Adresi / İş Yeri Adresi

:

Cep Telefonu :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :
E-posta Adresi :

3. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü
taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
☐ Müşteri
☐ Ziyaretçi

☐ İş ortağı
☐ Diğer: ……………………………………………………………..
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………
Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………………………………………………………

☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….
☐ Diğer:
……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih : …………………………………………………………………..
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
………………………………………………………………………………

4. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması
gerekmektedir.)
İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel
verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için
tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki
risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve
yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep
etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve
güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da
yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmza :