6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA WEB SAYFAMIZDA KULLANILAN ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ARTSAN TEKSTİL TRANSFER KAĞITLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından web sayfamızı
ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesi amaçlanmaktadır. İşbu aydınlatma
metni ile; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel
verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri
bilgilendirmektir.
Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi
için www.aboutcookies.org  e www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.
İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
 Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak (Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı
farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre
performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının
kolaylaştırılması),
 İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak,
 Sitede kullanılan çerez türlerini belirlemek,
 Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek (Örneğin, oturum açan
üyelerin sitede farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması),
 Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak (Örneğin, Site üzerinden üçüncü
taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak).
Çerez kullanılmasının tercih edilmemesi halinde tarayıcınızın ayarlarından Çerezlerin silinmesi ya da
engellenmesi mümkündür. Ancak bunun internet sitesinin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak
isteriz. Tarayıcıdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez kullanımının kabul
edildiği varsayılmaktadır.
Daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü
çerçevesinde, işbu aydınlatma metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı
ile web sayfamızdaki ziyaretleriniz web sitesinde toplanacak, işlenecek ve güvenli olarak
saklanacaktır.
Şirketimize ait web sayfamızın ziyaretçisi olmanız sebebiyle sizlerden otomatik yolla toplanan kişisel
verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak
işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Şirket web sayfası ziyaretinizde; kullanıcının girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran
oturum çerezleri, ziyarete ilişkin tarih ve saat bilgisi, ziyaret edilen sayfalar, oturum yönetimi
bilgileriniz, çevrim için bilgileri, IP erişim bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır.
Zorunlu Çerezler: Belli çerezlerin kullanımı web sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması
için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri,
sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.
İşlevsellik ve Tercih Çerezleri: Bu çerezler sizlerin web sitesi ve uygulama üzerindeki tercihlerinizi ve
seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.
Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz yazı font boyutunu
hatırlamamızı sağlar.
Performans ve Analiz Çerezleri: Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve
performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu
çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğinizi, sitemizin gerektiği gibi
çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Web sayfamızı ziyaret eden ziyaretçilerimizin tercihlerini takip
ederek sizlere sitemiz üzerinden daha verimli hizmet sunabilmek, web sitemizin çalışması için gerekli
temel fonksiyonları gerçekleştirmek., web sitemizin performansını arttırmak, işlevselliğini arttırmak
ve kullanım kolaylığı sağlamak, oturumun sürekliliğinin sağlanması, web sitesi veya uygulamalarda
(masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme
ve tercihlerin hatırlanması, reklamcılık çalışmalarımıza yönelik çalışma yapabilmek, web sayfamızı
ziyaret eden kullanıcıların davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümlerin yapılabilmesi,
ziyaretçi sayısının tespit edilebilmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuk Dayanak: Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından web
sayfası ziyaretlerinizde elektronik ortamda yukarıda sıralanan amaçlar ile toplanmaktadır. KVK
Kanunu m. 5/1 ‘’Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.’’ hükümlerinde
düzenlenen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak; aşağıdaki açık rıza beyanı kapsamında açık
rızanız ile Şirket web sayfası ziyaretinizde işlenmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. Maddesinin 2
inci fıkrasına göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması’’ hükümleri hukuki sebeplerine dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarımı: KVK Kanunu’nun 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan açık rıza veri işleme
şartına dayanılarak; web sayfası yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla yurt içinde
bulunan iş ortakları, grup şirketleri, denetim şirketleri ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme
amacımız ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel
verileriniz silinmekte veya yok edilmektedir.
Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını sağlamak ve
kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Şirket uygun güvenlik düzeyini
sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KVK Kanunu’nun 11. maddesi; Şirkete başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili,
Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve 30356
sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun

olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; https://www.artsantransfer.com/ adresinde bulunan
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;
a. Bizzat elden veya noter aracılığı ile “ARTSAN TEKSTİL TRANSFER KAĞITLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:16 Avcılar / İSTANBUL” adresine iletilmesi,
b. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha
önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle
soft ortamda kvkk@artsantransfer.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi,
c. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından
başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 07/09/2022