6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU, Üniversite Mah.
Bağlariçi Cad. No:16 Avcılar / İSTANBUL adresinde mukim, ARTSAN TEKSTİL TRANSFER
KAĞITLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili
AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin bilgilendirmeleri içermektedir.
KVKK kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgiyi (“Kişisel Veri”) ifade ederken online ortamda tarafınıza sunulan form üzerinden; e-
posta adresiniz işlenerek kişisel verileri toplanmaktadır. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizlerle olan
iş ilişkimiz dâhilinde, Kişisel Veriler’inizin; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu
amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle
kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen
işbu Kişisel Veriler’i talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK
kapsamında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlem.
1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere elektronik ortamdan otomatik olan
yöntemlerle bizzat sizlere imkân tanıyan internet sitemiz üzerinden doldurmuş olduğunuz
form vasıtasıyla dijital ortamlarda kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Şirket'in size daha iyi
hizmet verebilmek, sorularınıza cevap verebilmek ve isteklerinizi karşılayabilmek için
aşağıdaki şartlar gereğince online ortamda girmiş olduğunuz kişisel verilerinizi topluyoruz.
Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (f) bendine göre, ‘’İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması’’ şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde
belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Şirket tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan ya da Kişisel Veri ilgilisi tarafından
verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu tarafından
KVKK ve ilgili mevzuat gereği ticari faaliyetlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi, işyerimize
gelmeden sizlerle elektronik ortamda veya telefonla iletişimin sağlanabilmesi, başvurunuza
ilişkin belgelendirme sunabilmeniz, yasal portallara erişim ve sair yasal düzenleme ve
zorunluluklar nedeni ile aşağıda online ortamda elde edilebilecek, kaydedilebilecek,
muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, 3. kişilere aktarım yapılmayacak şekillerde
işlenebilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında işbu amaçlar doğrultusunda
kişisel verileriniz kanunun madde 4’e göre işlenip ve bu kapsamda kanunun madde 7’nin
usul ve esaslarına uygun olarak silinip yok edilecektir.
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz herhangi 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirket, yasal zorunluluklar ve
kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın kişisel verileri kanunen
yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR.
4. VERİ İŞLEME SÜRECİNE İLİŞKİN HAKLARINIZ
KVK Kanunu’nun 11. maddesi; Şirkete başvurarak kişisel veriniz ile ilgili,
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda
yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin
münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı 10.03.2018 tarih ve
30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul
ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte; https://guray.com.tr/tr/
adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının;
a. Bizzat elden veya noter aracılığı ile “ARTSAN TEKSTİL TRANSFER KAĞITLARI SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:16 Avcılar / İSTANBUL” adresine
iletilmesi,
b. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize
daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle soft ortamda kvkk@artsantransfer.com e-posta adresine elektronik
posta ile gönderilmesi,
c. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle başvurarak iletebilirsiniz.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi
tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname
bulunmalıdır.
Başvurunuzda yer alan talep veya talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30
(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki
ücret alınacaktır.